73 වෙනි Emmys සම්මාන උළෙලේ Creative Arts Emmys Awards ජයග්‍රාහකයින්73
වෙනි Emmys සම්මාන උළෙලට සමගාවීව පැවැත්වෙන Creative Arts Emmy Awards Ceromonies තුනක් ගිය 11 සහ 12 වෙනිදා පැවැත්වූවා. මේ සෙරමනීස් වලදී කරන්නේ production designers, set decorators, video editors, costume designers, cinematographers, casting directors සහ sound editors ලා වගේ TV Shows වල behind the scene වැඩ කරන technicle පැත්ත කවර් කරන අයට අවෝර්ඩ්ස් දෙන එක. මේ අයට අමතරව Outstanding animated programs, commercials සහ guest actors යන කැටගරි වල නොමිනීස් ලට අවෝර්ඩ් දෙන එකත් සිදුකරනවා. ඒත් මේන් ඉවෙන්ට් එක තියෙන්නේ ලබන සතියේ ඒ කියන්නේ 19 වෙනි ඉරිදා හවස ඉඳන්. එදාට අනවුන්ස් කරන විනර්ස්ලා ඇතුළු සියළු විස්තර ඒ වෙලාවේම ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීකෙන්ඩ් එකේ තිබුණු Creative Arts Winners ල ගේ සම්පූර්ණ ලිස්ට් එක පහළින් දාලා තියෙනවා. (ඒ වගේම 73 වෙනි Emmys සම්මාන උළෙලේ සම්පූර්ණ නොමිනේෂන් ලිස්ට් එක බලන්න මෙතැන ක්ලික් කරන්න.)


Outstanding main title design: 
The Good Lord Bird, Showtime

Outstanding contemporary hairstyling: 
Pose, FX Networks

Outstanding period and/or character hairstyling: 
Bridgerton, Netflix

Outstanding contemporary hairstyling for a variety, nonfiction or reality program: 
Saturday Night Live, NBC

Outstanding interactive program: 
Space Explorers: The ISS Experience Oculus, Felix & Paul Studios TIME Studios

Outstanding motion design: 
Calls, Apple TV+

Outstanding innovation in interactive programming:

For All Mankind: Time Capsule, Apple TV+, Apple, Tall Ship Productions

Outstanding period and/or character makeup (non-prosthetic): 
The Queen's Gambit, Netflix

Outstanding contemporary makeup (non-prosthetic): 
Pose, FX Networks

Outstanding contemporary makeup for a variety, nonfiction or reality program (non-prosthetic): 
Saturday Night Live, NBC

Outstanding prosthetic makeup: 
The Mandolorian, Disney+

Outstanding production design for a variety, reality or competition series: 
Saturday Night Live, NBC

Outstanding production design for a variety special: 
The Oscars, ABC

Outstanding production design for a narrative contemporary program (one hour or more): 
Mare of Easttown, HBO

Outstanding production design for a narrative period or fantasy program (one hour or more: 
The Queen's Gambit, Netflix

Outstanding production design for a narrative program (half-hour): 
WandaVision, Disney+

Outstanding cinematography for a limited anthology series or movie: 
The Queen's Gambit, Netflix

Outstanding cinematography for a single-camera series (one hour): 

The Crown, Netflix

Outstanding cinematography for a multi-camera series:
Country Comfort, Netflix

Outstanding period costumes: 
The Queen's Gambit, Netflix

Outstanding contemporary costumes:  

Pose, FX Networks

Outstanding costumes for variety, nonfiction or reality programming (3 winners): 

Black Is King, Disney+;
The Masked Singer, Fox;
Sherman's Showcase Black History Month Spectacular, IFC

Outstanding sound mixing for a variety series or special: 
David Byrne's American Utopia, HBO

Outstanding sound mixing for a comedy or drama series (half-hour) and animation: 
Ted Lasso, Apple TV+

Outstanding cinematography for a single-camera series (half-hour): 
The Mandalorian, Disney+

Outstanding single-camera picture editing for a limited or anthology series or movie: 
The Queen's Gambit, Netflix

Outstanding single-camera picture editing for a comedy series: 
Ted Lasso, Apple+

Outstanding single-camera picture editing for a drama series: 
The Crown, Netflix

Outstanding multi-camera picture editing for a comedy series: 

The Conners, ABC

Outstanding sound mixing for a limited or anthology series or movie: 
The Queen's Gambit, Netflix

Outstanding sound mixing for a comedy or drama series (one hour): 
The Mandalorian, Disney+

Outstanding sound editing for a comedy or drama series (half-hour) and animation: 

Love, Death + Robots, Netflix

Outstanding sound editing for a limited or anthology series, movie or special: 
The Queen's Gambit, Netflix

Outstanding sound editing for a comedy or drama series (one hour): 
Lovecraft Country, HBO

Outstanding picture editing for variety programming:  

A Black Lady Sketch Show, HBO

Outstanding fantasy/sci-fi costumes:
WandaVision, Disney+

Outstanding character voice-over performance: 
Maya Rudolph in Big Mouth, Netflix

Outstanding casting for a reality program: 
RuPaul’s Drag Race, VH1

Outstanding picture editing for a nonfiction program: 
The Social Dilemma, Netflix

Outstanding sound mixing for a nonfiction or reality program (single or multi-camera):
David Attenborough: A Life on Our Planet, Netflix

Outstanding hosted nonfiction series or special: 
Stanley Tucci, Searching For Italy, CNN

Outstanding directing for a documentary/nonfiction program: 
Dick Johnson Is Dead, Netflix

Outstanding directing for a reality program: 
RuPaul’s Drag Race, VH1

Outstanding music composition for a documentary series or special (original dramatic score): 
Steven Price, composer, David Attenborough: A Life on Our Planet, Netflix

Outstanding cinematography for a nonfiction program: 
David Attenborough: 
A Life on Our Planet, Netflix

Outstanding cinematography for a reality program: 
Life Below Zero, National Geographic

Outstanding host for a reality or competition program: 
RuPaul, RuPaul’s Drag Race, VH1

Outstanding short form animated program: 
Love, Death + Robots, Netflix

Outstanding individual achievement in animation (multiple awards): 
Plague of Madness, Adult Swim; 
Love, Death + Robots, Netflix; 
The Simpsons, Fox

Outstanding sound editing for a nonfiction or reality program (single or multi-camera): 
Jonathan Greber, sound supervisor, Paul Garneau, sound effects editor, The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, HBO

Outstanding picture editing for a structured reality or competition program: 
RuPaul’s Drag Race, VH1

Outstanding picture editing for an unstructured reality program: 
Life Below Zero, National Geographic

Outstanding documentary or nonfiction special: 
boys state, apple tv+

Outstanding documentary or nonfiction series: 
Secrets of the Whales, Disney+

Exceptional merit in documentary filmmaking: 
76 Days, Pluto TV

Outstanding structured reality program: 
Queer Eye, Netflix

Outstanding short form nonfiction or reality series: 
Uncomfortable Conversations With a Black Man, YouTube

Outstanding unstructured reality program: 
RuPaul’s Drag Race Untucked, VH1( Source -Emmys )


Emmys සම්මාන ඉතිහාසය ගැන බලන්න පහළ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න 👇


73 වෙනි Emmys Awards වල Jury's Awards බලන්න පහළ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න👇73 වෙනි Emmys Awards වල Primetime Awards(Main Event) බලන්න පහළ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න 👇
TBD

73 වෙනි Emmys Awards වල සම්මාන තරඟය බලන්න පහළ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න 👇
TBD

73 වෙනි Emmy සම්මාන උළෙලේ Main Categories වල ජයාග්‍රාහකයින් බලන්න පහළ ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න 👇
TBD

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post